Regulamin Systemu e-FCA.com.pl

 

§ 1

Definicje na potrzeby niniejszego regulaminu następujące terminy będą miały następujące znaczenie

 

a) Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219 ze zm.);

b) SPRZEDAWCA – FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, adres: ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000109900, NIP 6751152541, o kapitale zakładowym 183 000,00 zł (wpłaconym w całości);

c) KONTRAHENT – podmiot współpracujący ze SPRZEDAWCĄ zgodnie z Warunkami Współpracy, niebędący konsumentem, dokonujący zakupu Produktów u SPRZEDAWCY w celu ich dalszej odsprzedaży;

d) Strona – SPRZEDAWCA lub KONTRAHENT;

e) Warunki Współpracy – warunki współpracy handlowej Stron, w tym odpowiednio:

- Umowa Współpracy według wzoru SPRZEDAWCY zawarta pomiędzy Stronami, lub inna umowa indywidualnie uzgodniona przez Strony określająca zasady współpracy handlowej Stron, w tym zasady nabywania i dostarczania Produktów; lub

 - ogólne warunki współpracy udostępnione w Systemie lub na stronie internetowej SPRZEDAWCY pod adresem https://e-fca.com.pl, obejmujące w szczególności warunki dot. sprzedaży, dostaw, zwrotów, obsługi reklamacyjnej, uzyskania kredytu kupieckiego;

 f) Produkty – produkty światłowodowe oraz inne znajdujące się w aktualnej ofercie produktowej SPRZEDAWCY prezentowanej w Systemie e-FCA.com.pl;

g) System e-FCA.com.pl lub System – internetowy system sprzedaży prowadzony przez SPRZEDAWCĘ, znajdujący się pod adresem https://e-fca.com.pl;

h) Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca na wniosek KONTRAHENTA imienne i opatrzone odrębnym loginem i hasłem Konto Dostępowe w ramach Systemu, z możliwymi uprawnieniami w zakresie m.in. przeglądania aktualnej oferty produktowej SPRZEDAWCY, dokonywania zakupów w imieniu KONTRAHENTA, określania miejsc dostawy Produktów, przeglądania dokumentów finansowych (księgowych) dot. zakupów dokonanych w imieniu KONTRAHENTA, administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu KONTRAHENTA; Użytkownika uważa się za osobę umocowaną do działania w imieniu KONTRAHENTA, w tym do zaciągania w imieniu KONTRAHENTA zobowiązań;

i) Konto Dostępowe – imienne i opatrzone odrębnym loginem i hasłem konto utworzone w ramach Systemu dla Użytkownika;

j) Opiekun Handlowy – przedstawiciel SPRZEDAWCY, którego dane znajdują się w Systemie w sekcji „Kontakty”, odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z KONTRAHENTEM;

k) Siła Wyższa – każde zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenie pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojna i inne działania o charakterze zbrojnym, działanie siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe, mające wpływ na realizację Regulaminu lub Warunków Współpracy, lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizację Regulaminu lub Warunków Współpracy; powołanie się na Siłę Wyższą wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony wraz z uzasadnieniem; powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego Siłę Wyższą lub ustania jego skutków

l) Dzień roboczy – dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo w Polsce wolnych od pracy;

m) Spółka Stowarzyszona (Spółki Stowarzyszone) - jakikolwiek inny podmiot, który

(i)kontroluje daną Stronę, bezpośrednio lub pośrednio; lub

(ii)jest w posiadaniu lub pod kontrolą tego samego podmiotu, jak Strona, bezpośrednio lub pośrednio; lub

(iii)jest w posiadaniu lub pod kontrolą Strony, bezpośrednio lub pośrednio. Dla celów niniejszej definicji,podmiot uznaje się za kontrolowany przez inny podmiot, jeżeli ten inny podmiot posiada, co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) głosów w podmiocie, może kierować jego sprawami i/lub kontrolować skład jego zarządu lub równoważnego organu.

 


§ 2

Przedmiot Regulaminu

 

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia przez SPRZEDAWCĘ usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu KONTRAHENTOWI Systemu e-FCA.com.pl w celu dokonywania sprzedaży internetowej, a także zasad korzystania przez KONTRAHENTA z Systemu e-FCA.com.pl, w tym w szczególności w zakresie przeglądania aktualnej oferty produktowej SPRZEDAWCY, dokonywania zakupów w imieniu KONTRAHENTA, określania miejsc dostawy Produktów, składania reklamacji w imieniu KONTRAHENTA, przeglądania dokumentów finansowych (księgowych) dot. zakupów dokonanych w imieniu KONTRAHENTA, administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu KONTRAHENTA.

2. SPRZEDAWCA zastrzega, że System e-FCA.com.pl nie jest skierowany do konsumentów. Z Systemu mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646).

 

 

§ 3 
Rejestracja KONTRAHENTA w Systemie e-FCA.com.pl

 

1. W celu rejestracji KONTRAHENTA w Systemie e-FCA.com.pl KONTRAHENT wypełnia i składa on-line formularz rejestracyjny za pośrednictwem serwisu internetowego SPRZEDAWCY dostępnego pod adresem https://www.fca.com.pl/b2b, a także akceptuje Regulamin i wymagane przez SPRZEDAWCĘ Warunki Współpracy oraz składa dokumenty wskazane każdorazowo przez SPRZEDAWCĘ.

2. Po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, akceptacji przez KONTRAHENTA Regulaminu i pozostałych wymaganych Zgód, SPRZEDAWCA przeprowadza weryfikację danych i może zarejestrować KONTRAHENTA w Systemie e-FCA.com.pl lub w uzasadnionych przypadkach odmówić rejestracji. SPRZEDAWCA ma dwa dni robocze na weryfikację formularza rejestracyjnego.

3. Rejestrując KONTRAHENTA w Systemie e-FCA.com.pl, SPRZEDAWCA tworzy Konta Dostępowe dla Użytkownika lub Użytkowników zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym, przy czym o założeniu Konta Dostępowego i zakresie uprawnień Użytkownika ostatecznie decyduje SPRZEDAWCA.

4. KONTRAHENT zostanie powiadomiony (na podany przez niego adres e-mail) o rejestracji KONTRAHENTA, udostępnieniu Systemu e-FCA.com.pl i możliwości rozpoczęcia korzystania z Systemu e-FCA.com.pl, a także otrzyma informacje niezbędne do logowania do Systemu e-FCA.com.pl. Z chwilą otrzymania tego powiadomienia przez KONTRAHENTA pomiędzy Stronami zostaje nawiązana umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Systemu e-FCA.com.pl w celu dokonywania sprzedaży internetowej.

5. Dane dostępowe (loginy i hasła) do Systemu e-FCA.com.pl poszczególnych Użytkowników KONTRAHENTA są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. 

6. Postanowienia § 3 ust. 1-3 nie mają zastosowania w zakresie, w jakim rejestracja KONTRAHENTA w Systemie została indywidualnie uzgodniona przez Strony. 

 

 

§ 4 
Zasady korzystania z Systemu e-FCA.com.pl

 

1. Korzystając z Konta Dostępowego w zależności od przyznanych uprawnień w Systemie e-FCA.com.pl, Użytkownik może w szczególności w imieniu KONTRAHENTA:

a) przeglądać aktualną ofertę produktową SPRZEDAWCY oraz ogłoszenia, promocje, reklamy i cenniki, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Produktów;

b) uzyskiwać informacje o dostępności Produktów u SPRZEDAWCY i orientacyjnych datach dostawy;

c) składać zamówienia na Produkty i uzyskiwać informacje o statusie zamówień;

d) uzyskiwać informacje o numerze złożonego zamówienia oraz o dacie i numerze wystawionej do niego faktury;

e) określać miejsca dostawy Produktów, w tym adresów wysyłkowych zdefiniowanych na stałe w Systemie i adresów wysyłkowych podawanych indywidualnie przy konkretnym zamówieniu (spoza zdefiniowanych adresów wysyłkowych); 

f) przeglądać dokumenty finansowe (księgowe) dotyczące zakupów KONTRAHENTA u SPRZEDAWCY za pośrednictwem Systemu;

g) administrować Kontami Dostępowymi.

2. KONTRAHENT ma prawo do zmiany Użytkowników, posiadających Konta Dostępowe do Systemu, a także do zmiany ich uprawnień. Zmiana odbywa się za pośrednictwem Opiekuna Handlowego na wniosek KONTRAHENTA złożony e-mailem na adres Opiekuna Handlowego. Użytkownik z uprawnieniami do administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu KONTRAHENTA może w szczególności dokonać zmiany uprawnień Użytkowników, zablokować Konto Dostępowe i dokonać jego archiwizacji, dokonać zgłoszenia wniosku o założenie Konta Dostępowego, z zastrzeżeniem, że o założeniu Konta Dostępowego i zakresie przyznanych uprawnień ostatecznie decyduje SPRZEDAWCA. Wobec SPRZEDAWCY zgłoszenie zmiany Użytkowników lub ich uprawnień jest skuteczne od następnego dnia roboczego. KONTRAHENT ponosi odpowiedzialność za zamówienia i inne oświadczenia złożone przez Użytkownika w trakcie procesu zmiany uprawnień i blokowania Konta Dostępowego.

3. KONTRAHENT ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania każdego Użytkownika korzystającego z Systemu e-FCA.com.pl, oraz za sposób korzystania z Kont Dostępowych, a także za działania i zaniechania osób, które zalogują się na Konto Dostępowe podając odpowiednie loginy i hasła Użytkowników. Umowy sprzedaży Produktów i usług powiązanych zawarte w związku z zamówieniami złożonymi przez Użytkowników, a także przez osoby trzecie korzystające z Kont Dostępowych Użytkowników, z przyczyn nieleżących po stronie SPRZEDAWCY, uważane są za zawarte w imieniu KONTRAHENTA i mają moc wiążącą wobec KONTRAHENTA.

4. Przyjmuje się następujący tryb reklamacyjny: 

a) reklamacje dotyczące Systemu – KONTRAHENT poinformuje SPRZEDAWCĘ o wszelkich zauważonych niezgodnościach oraz problemach występujących w trakcie korzystania z Systemu na adres e-mail Opiekuna Handlowego. SPRZEDAWCA zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia niezgodności lub problemów występujących w trakcie korzystania z Systemu;  SPRZEDAWCA rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Skorzystanie przez KONTRAHNETA z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

b) reklamacje dotyczące Produktów – tryb reklamacyjny w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu gwarancji określają Warunki Współpracy, z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień Stron. 

5. Do korzystania z Systemu wymagania techniczne są następujące: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera (lub urządzenia mobilnego) dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej.

6. KONTRAHENT ma prawo do rezygnacji z korzystania z Systemu w dowolnym momencie poprzez złożenia oświadczenia w tym przedmiocie na piśmie do SPRZEDAWCY. 

 

§ 5 
Transakcje sprzedaży za pośrednictwem Systemu e-FCA.com.pl

 

1. Prezentacja Produktów i cen w Systemie e-FCA.com.pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez KONTRAHENTA podlega każdorazowo potwierdzeniu przez SPRZEDAWCĘ. SPRZEDAWCA ma prawo do weryfikacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie, a także do zatwierdzenia zamówienia lub odmowy jego realizacji bez podania przyczyn. Zamówienie złożone przez KONTRAHENTA jest dla niego wiążące i nie może być cofnięte, chyba że SPRZEDAWCA wyrazi na to zgodę.

2. SPRZEDAWCA weryfikuje możliwość realizacji zamówienia, w tym dostępność zamówionych Produktów i ich cenę, a także szacunkowy termin realizacji zamówienia oraz informuje o tym KONTRAHENTA poprzez podanie informacji w „Potwierdzeniu zamówienia”, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. W celu przyjęcia zamówienia do realizacji SPRZEDAWCA weryfikuje czy KONTRAHENT posiada zaległości płatnicze, a także, w zależności od przyjętego sposobu płatności, czy została dokonana przedpłata lub czy zamówienie mieści się w wolnym limicie kredytowym (o ile KONTRAHENTOWI został przyznany kredyt kupiecki).

4. Faktura za zamówiony towar jest wystawiana po wydaniu towaru z magazynu SPRZEDAWCY. O fakcie wystawienia faktury KONTRAHENT jest powiadamiany drogą e-mailową. Faktura w formie elektronicznej jest do pobrania z Systemu. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że najpóźniej z chwilą wystawienia faktury dochodzi między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży w zakresie Produktów i usług powiązanych objętych fakturą. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części bez podania przyczyny (anulowanie zamówienia).  W razie uiszczenia przez KONTRAHENTA przedpłaty jej kwota zwrócona w ciągu 7 dni od dnia poinformowania KONTRAHENTA o anulowaniu zamówienia.

5. Z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień Stron, KONTRAHENT dokonuje płatności należności z tytułu sprzedaży Produktów i usług powiązanych na rzecz SPRZEDAWCY: na zasadzie przedpłaty (przed wydaniem lub wysyłką zamówionych Produktów) na podstawie „Potwierdzenia zamówienia” wystawionego przez SPRZEDAWCE i udostępnionego KONTRAHENTOWI w Systemie, lub na zasadzie kredytu kupieckiego, przyznanego wedle uznania SPRZEDAWCY, na podstawie faktury wystawionej przez SPRZEDAWCĘ na KONTRAHENTA oraz udostępnionej w Systemie lub inny sposób. Koszty opłat i prowizji bankowych ponosi KONTRAHENT. 

6. Do złożonych zamówień na fakturze zostanie doliczony zryczałtowany koszt transportu:

do 30 kg

20 zł netto

30-50kg

35 zł netto

1/2 palety

75 zł netto

Przesyłka paletowa

100 zł netto

 

Koszty usług dodatkowych:

Usługa przewijania i cięcia

110 zł netto

 


7. Z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień Stron, adresy wysyłkowe są podawane na formularzu rejestracyjnym. Adresy wysyłkowe zostają zamieszczone w Systemie przez SPRZEDAWCĘ. KONTRAHENT ma obowiązek zweryfikowania poprawności wpisanego przez SPRZEDAWCĘ adresu wysyłkowego. Zmiana zdefiniowanych na stałe w Systemie adresów wysyłkowych odbywa się za pośrednictwem Opiekuna Handlowego na wniosek KONTRAHENTA złożony e-mailem lub na wniosek Użytkownika z uprawnieniami do administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu KONTRAHENTA. SPRZEDAWCA dokonuje weryfikacji adresu wysyłkowego i w razie wątpliwości może odmówić rejestracji poszczególnych adresów wysyłkowych.  

8. Ceny podane w Systemie e-FCA.com.pl są cenami netto i należy do nich naliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Przedstawione w Systemie dane, fotografie lub grafiki Produktów mają charakter informacyjny. Szczegółową specyfikację Produktu KONTRAHENT może uzyskać od Opiekuna Handlowego, o ile takie materiały SPRZEDAWCA posiada. 

10. Z wyjątkiem informacji publicznie dostępnych, informacje zawarte w Systemie, w tym wysokość cen i dostępność Produktów stanowią informacje poufne i są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa SPRZEDAWCY. 

11. Nie ma zastosowania art. 661§1-3 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 
Utrata dostępu do Systemu e-FCA.com.pl, blokowanie Kont Dostępowych, ograniczenie uprawnień Użytkowników

 

1. SPRZEDAWCA ma prawo odebrać KONTRAHENTOWI ze skutkiem natychmiastowym dostęp do Systemu e-FCA.com.pl poprzez zablokowanie Kont Dostępowych, a także ma prawo ograniczyć uprawnienia Użytkowników, według swego wyboru, w każdym przypadku stwierdzenia przez SPRZEDAWCĘ:  

a) wystąpienia po stronie KONTRAHENTA opóźnień w jakichkolwiek płatnościach należności SPRZEDAWCY, lub 

b) naruszenia przez KONTRAHENTA postanowień Warunków Współpracy pomiędzy KONTRAHENTEM a SPRZEDAWCĄ lub jakąkolwiek inną umową pomiędzy SPRZEDAWCĄ lub jej Spółką stowarzyszoną a KONTRAHENTEM, lub  

c) naruszenia zasad korzystania z Systemu e-FCA.com.pl określonych w Regulaminie, lub  

d) wykorzystania Systemu e-FCA.com.pl przez KONTRAHENTA w celach zagrażających interesom SPRZEDAWCY lub Spółce stowarzyszonej ze SPRZEDAWCĄ, lub 

e) całkowitego braku aktywności Użytkowników w zakresie przeglądania oferty produktowej SPRZEDAWCY lub braku dokonywania zakupów przy wykorzystaniu Systemu e-FCA.com.pl przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, lub 

f) odmowy przez KONTRAHENTA zaakceptowania jednostronnych zmian w Regulaminie lub w Warunkach Współpracy, lub 

g) złożenia przez KONTRAHENTA oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Systemu, lub

h) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Współpracy lub innej umowy indywidualnie uzgodnionej przez Strony określającej ramowe zasady współpracy handlowej Stron, lub

i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez KONTRAHENTA, lub 

j) istotnego pogorszenia się zdolności kredytowej lub ryzyka kredytowego KONTRAHENTA, niewypłacalności KONTRAHENTA lub nią zagrożenia, podjęcia działań windykacyjnych wobec KONTRAHENTA.

2. W przypadku odbioru dostępu do Systemu KONTRAHENTOWI SPRZEDAWCA jest upoważniony do podjęcia, bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych, wszelkich prawnie dozwolonych czynności nakierowanych na uniemożliwienie KONTRAHENTOWI dostępu i możliwości użytkowania Systemu e-FCA.com.pl (w tym do oprogramowania komputerowego służącego obsłudze Systemu e-FCA.com.pl), w szczególności dotyczy to zablokowania Użytkownikom dostępu do poszczególnych aplikacji, wymiany haseł i loginów, a także zlikwidowania przysługujących KONTRAHENTOWI Kont Dostępowych.

3. Z chwilą odebrania KONTRAHENTOWI dostępu i możliwości korzystania z Systemu e-FCA.com.pl SPRZEDAWCA zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań wobec KONTRAHENTA wskazanych w Regulaminie. 

4. Z chwilą odebrania KONTRAHENTOWI dostępu i możliwości korzystania z Systemu umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Systemu w celu dokonywania sprzedaży internetowej ulega rozwiązaniu. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówień KONTRAHENTA w całości lub w części zarówno co do zamówień będących w toku jak i zamówień złożonych później. 

 

§ 7 
Ograniczenie odpowiedzialności SPRZEDAWCY

 

1. SPRZEDAWCA dołoży należytych starań w celu utrzymania Systemu w stanie technicznym pozwalającym KONTRAHENTOWI na nieprzerwane i niezakłócone korzystanie z Systemu, a także w celu rozwoju Systemu w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa, wydajności i stabilności jego działania.

2. SPRZEDAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie do Systemu, bez względu na ich powody. Wszelka odpowiedzialność SPRZEDAWCY wobec KONTRAHENTA z tytułu przerw w funkcjonowaniu lub wadliwego funkcjonowania Systemu jest wyłączona. W szczególności SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkody powstałej w wyniku wadliwego działania systemów zasilania, systemów telefonicznych lub teleinformatycznych, należących do zewnętrznych dostawców lub operatorów, a także wystąpienia działania Siły Wyższej. 

3. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność SPRZEDAWCY w żadnym wypadku nie dotyczą szkód wyrządzonych KONTRAHENTOWI przez SPRZEDAWCĘ z winy umyślnej.

 

§ 8 
Ochrona danych osobowych


 1. Dane osobowe podawane przez KONTRAHNETÓW (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie korzystania z Systemu, w tym dokonywania zakupów), przetwarzane są przez FCA Sp. z o.o., ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice (administrator danych).

2. Podanie danych osobowych przez KONTRAHNETA jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, które wymagają podania danych osobowych. SPRZEDAWCA przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z KONTRAHNETAMI  i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez KONTRAHNETA w Systemie.3. UŻYTKOWNIK ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto UŻYTKOWANIKA lub poprzez zgłoszenie takiego żądania do Opiekuna Handlowego. 

4. UŻYTKOWNIK i KONTRAHENT podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.§ 9 
Postanowienia końcowe

 

1. KONTRAHENT nie jest upoważniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających z Regulaminu na rzecz osób trzecich. 

2. SPRZEDAWCA może dokonać jednostronnej zmiany Regulaminu za uprzednim zawiadomieniem dokonanym mailowo na adres wskazany przez KONTRAHENTA jako adres do kontaktu z SPRZEDAWCĄ. Zmieniony Regulamin wejdzie w życie w terminie określonym przez SPRZEDAWCĘ nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia. SPRZEDAWCA może dokonać zmian Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, zmiany praktyki lub wykładni przez sądy powszechne lub organy państwowe, zmiany polityki lub strategii sprzedażowej SPRZEDAWCY, rozbudowy lub zmian funkcjonalności Systemu, a także w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków. KONTRAHENT może w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, w którym to przypadku współpraca między Stronami ulegnie zakończeniu z dniem poprzedzającym wejście w życie zmienionego Regulaminu określonego w zawiadomieniu. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. SPRZEDAWCA dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

4. Regulamin podlega prawu polskiemu.

5. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy KONTRAHENTEM a SPRZEDAWCĄ są rozstrzygane przez polski sąd powszechny miejscowo właściwy dla SPRZEDAWCY.

6. Regulamin stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży Produktów i usług powiązanych zawartej za pośrednictwem Systemu e-FCA.com.pl. 

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03 września 2018 r.